Leemkuilstraat 123, 3570 Alken / +32 11 720 111 / info@nenoa.be

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut Nenoa en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

  1. Verplichtingen van Schoonheidsinstituut Nenoa

2.1. Schoonheidsinstituut Nenoa staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
2.2. Schoonheidsinstituut Nenoa zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
2.3. Schoonheidsinstituut Nenoa zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van een eventuele wijziging of aanvulling van de behandeling.
2.4. Schoonheidsinstituut Nenoa zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
2.5. Schoonheidsinstituut Nenoa voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

  1. Verplichtingen van de klant

3.1. De klant dient alle gegevens aan Schoonheidsinstituut Nenoa te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
3.2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Schoonheidsinstituut Nenoa op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

  1. Betaling

4.1. Schoonheidsinstituut Nenoa vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
4.2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
4.4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten voldoen. De beschikbare betaalmethodes in volgorde van voorkeur van Schoonheidsinstituut Nenoa, zijn: Payconiq, bankapps, cash of bankkaart.

  1. Afspraken

5.1. De klant wordt verwacht stipt op tijd aan te komen voor de afspraak.
5.2. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
5.3. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Schoonheidsinstituut Nenoa het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
5.4. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, bekijkt Schoonheidsinstituut Nenoa om de behandeling binnen de voorzien tijd nog te laten doorgaan. Schoonheidsinstituut Nenoa mag indien dit noodzakelijk geacht wordt, de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
5.5. Wanneer de klant niet opdaagt op de afspraak en dat zonder verwittiging, mag Schoonheidsinstituut Nenoa het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. In dit geval mag de klant slechts een volgende afspraak boeken, indien het volledige saldo betaald werd.
5.6. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

  1. Garantievoorwaarden

6.1. Schoonheidsinstituut Nenoa biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
6.2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
• De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Schoonheidsinstituut Nenoa zijn aanbevolen.
• De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
• De klant de producten niet volgens het advies van Schoonheidsinstituut Nenoa heeft gebruikt.
• De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

6.3. Geopende producten worden niet voor teruggave aanvaard.

  1. Klachtenafhandeling

7.1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Schoonheidsinstituut Nenoa.
7.2. Schoonheidsinstituut Nenoa moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
7.3. Is een klacht gegrond, dan zal Schoonheidsinstituut Nenoa de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
7.4. Komen Schoonheidsinstituut Nenoa en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

  1. Beschadiging & diefstal

8.1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Schoonheidsinstituut Nenoa beschadigt, dan heeft Schoonheidsinstituut Nenoa het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
8.2. Diefstal wordt door Schoonheidsinstituut Nenoa altijd direct bij de politie gemeld.

  1. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in Schoonheidsinstituut Nenoa te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidsinstituut Nenoa het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot Schoonheidsinstituut Nenoa te weigeren.

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Nenoa en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze website is eigendom van:
Nele Notebaert, Schoonheidsinstituut Nenoa
Leemkuilstraat 123, 3570 Alken, België
011 720 111 – nele@nenoa.be
Ondernemingsnummer: BE 0838.699.216
Rekeningnummer: BE13 7350 2836 7939

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Als u deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u er akkoord mee bent. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close